อว. บูรณาการ มหาดไทย สภาพัฒน์ สำนักงบ ชูมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วย “อว.ส่วนหน้า” 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชน สอดรับนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุม อว.ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

(24 ธันวาคม 2563) ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการบูรณาการชุดนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารของกระทรวง อว. รวมถึง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบูรณาการงานด้าน อววน. ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมี “อว. ส่วนหน้า” 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็น COD (Chief Development Officer) ของจังหวัด ซึ่งจะเป็นหน่วย Focal Point เชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ ประสาน ขับเคลื่อน ส่งเสริมงานด้าน อววน. ลงสู่พื้นที่ และเป็นหน่วยงานม้าเร็วในการรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงโครงการ Quick Wins สำคัญของ อว. เช่น “Reinventing University” และ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ปรับบทบาทมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ติดอาวุธทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษา ทั้งนี้ อว.ส่วนหน้า พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล

 4,812 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *