47,652 total views,  1 views today

09/09/2020

ประชุมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเช้า วันที่ 1 กันยายน 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ได้ร่วมติดตาม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ในการเข้าร่วมประชุมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และส่วนงานที่เกี่ยวข้องใ […]
09/09/2020

ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

(วันที่ 3 – 4 กันยายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร […]
09/09/2020

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการภายในกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

🔊วันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สส.สป.อว.)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”การจัดทำแผนปฏิบัติการภายในกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จั […]
12/09/2020

อว.เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เสริมองค์ความรู้ สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

วันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 256 […]