ผตร.วท.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของ ศวภ.2

ก.วิทย์ฯ จัดงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์…
“สาเหตุที่ชุดข้าราชการที่สวมเป็นสีกากี…”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.4) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายวิทยา สุวรรณสุข ผอ.ศวภ.2 และคณะให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ศวภ.2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

  จากการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจพบว่า ศวภ.2 รับผิดชอบพื้นที่ 12 จังหวัด คือ จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลำภู จ.เลย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศวภ.2 ได้ผลักดันแผนงานโครงการด้าน วทน. ให้บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งมีการถ่ายทอดแนวความคิด/องค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมและผลักดันการใช้ วทน. ในภูมิภาค ซึ่งผู้รับบริการงานด้าน วทน. มีความพึงพอใจ ในการนี้ ผตร.วท. ได้ให้แนวทางการดำเนินงานทั้งในเรื่องการสร้างบทบาท ภารกิจให้เป็นที่ยอมรับของจังหวัด การเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันแผนงาน/โครงการ ด้าน วทน.ให้บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป

            ต่อมา ผตร.วท. ได้รับฟังบทบาท ภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศปส.) จากผู้แทน ศปส. ในการนี้ ผตร.วท. ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด และโรงงานขนาดใหญ่ที่มีสารกัมมันตรังสีเพื่อดำเนินการในเชิงป้องกัน โดยจัดทำแผนฉุกเฉิน/ป้องกัน/ระงับเหตุ รวมทั้งได้ให้แนวคิด หลักการในการดำเนินงาน และการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานในพื้นที่

            จากนั้น ผตร.วท. และคณะ ได้เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับการวิจัยและพัฒนา รวมถึงห้องประชุมภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมขณะนี้มีการใช้พื้นที่ประมาณร้อยละ 50

 ในช่วงบ่าย ผตร.วท. และคณะ พร้อมด้วย ผอ.ศวภ.2 และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการผ้าทอไร้เคมี : การทอผ้าแบบดั้งเดิมสู่การพัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่น ณ บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศุภชัย ดอนกระสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลสะอาด และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐานของตำบล และมี ผศ.ณรงศ์ ผลวงษ์   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตขอนแก่น ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลสะอาด

จากนั้น ผตร.วท. และคณะ ได้เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลสะอาด เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าทอไร้เคมี รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงแนวทางการพัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่น

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยังกลุ่มทอเสื่อ บ้านคำบง ตำบลสะอาด เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการทอเสื่อ และผลิตภัณฑ์เสื่อในรูปแบบต่างๆ

 2,615 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *