เจ้าหน้าที่ สป.อว. พร้อมเจ้าหน้าที่ MTEC ตรวจประเมินผลงาน ภายใต้ “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2566”

กปว. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ การจัดกิจกรรม “การพัฒนาทักษะและศักยภาพเบื้องต้นบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”

เมื่อวันที่ 2, 7 และ 8 พฤษภาคม 2567 คณะผู้แทนกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ “โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2566” นำโดย
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ในฐานะคณะกรรมการและคณะทำงานในโครงการฯ เข้าพบผู้แทนสมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื่อตรวจประเมินผลงานที่พัฒนาขึ้นในโครงการ ดังกล่าว จำนวน 5 โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาสร้างเทคโนโลยีดิจิตอลกับการบริหารขยะโรงพยาบาล ณ ศูนย์โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
2) โครงการพัฒนาสร้างระบบการวัดความยาวความแม่นยำสูงด้วยเลเซอร์ ณ บริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
3) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องฟลูอิดไดซ์เบดแกรนูลเลเตอร์ และ 4) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผสมแกรนูลชนิดความเร็วสูง ณ บริษัท ยูโรเบสท์ จำกัด
ซอยพหลโยธิน 80 จังหวัดปทุมธานี
5) โครงการพัฒนาสร้างชุดต้นแบบรถนำทางและรถเดินตามแบบเคลื่อนที่แบบอิสระสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ณ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

การดำเนินงานพัฒนาสร้างผลงานทั้ง 5 โครงการ เป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาสร้างเครื่องจักรด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ตามแนวทางที่
คุณวนิดา บุญนาคค้า อดีต ผอ.กปว. ได้ริเริ่มและดำเนินการมาต่อเนื่องโดยประยุกต์จากกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยที่คำนึงถึงการออกแบบผลงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ จากผลงานต้นแบบ โดยเน้นการพัฒนาในด้านการออกแบบใหม่ สามารถปรับปรุงรูปลักษณ์และสมรรถนะต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน มากกว่าการยึดตามคุณลักษณะและสมรรถนะที่ถอดแบบตามเทคโนโลยีต้นแบบ และเป็นการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบเกลียว 3 ประสาน หรือที่เรียกว่าโมเดล Triple Helix

โดยผลงานทั้ง 5 รายการ ดำเนินการพัฒนาสร้างผ่านการให้ทุนสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50 แก่สมาคมเครื่องจักรกลไทย และงบประมาณที่สถานประกอบการ สมาชิกสมาคมเครื่องจักรกลไทยร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด ซึ่งแต่ละผลงาน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาสร้างเทคโนโลยีดิจิตอลกับการบริหารขยะโรงพยาบาล เป็นการพัฒนาระบบตรวจเช็คสถานที่และสถานะของถังบรรจุขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล ซึ่งเดิมเป็นแนวคิดการบริหารจัดการขยะติดเชื้อที่มีจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากสถานพยาบาลมีความจำเป็นต้องกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี การนำขยะติดเชื้อไปกำจัดจำเป็นต้องติดตามสถานะไปด้วยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งระหว่างทาง โดยการนำเทคโนโลยีการอ่านข้อมูลด้วยบาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้กับการตรวจติดตามถังขยะทั้งประเภทขยะติดเชื้อและขยะที่ต้องการคัดแยกพิเศษจากสถานพยาบาลที่บรรจุในถุงแดง หรือถังแดงเป็นหลัก ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่นสแกน QR Code แทนการป้อนค่ารหัสของถังขยะ เพื่อระบุตำแหน่งหรือแหล่งที่มาของถังขยะแต่ละใบ โดยแสดงผลข้อมูล สถานที่ วันและเวลาในการติดตามสถานะขยะ ประกอบกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การชั่งน้ำหนัก การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุ หรืออื่น ๆ ที่จะเพิ่มได้ใน แอพพลิเคชั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปนั้น ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพิ่มความสะดวกในการตรวจติดตามปริมาณน้ำหนักขยะติดเชื้อ 1 ใบ ทั้งน้ำหนักแรกรับและน้ำหนักปลายทาง เริ่มต้นจากโรงพยาบาล ขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อพักคอยหรือเพื่อส่งเข้าเตาเผาไปยังโรงงานเผากำจัดขยะ ณ วันและเวลาใด ซึ่งกำหนดให้ปลายทางของขยะภายในกิจกรรมการพัฒนาผลงานนี้ เป็นการรวบรวมส่งเข้าสู่ศูนย์โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งผลให้การติดตามปริมาณการจัดการขยะติดเชื้อรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น

2) โครงการพัฒนาสร้างระบบการวัดความยาวความแม่นยำสูงด้วยเลเซอร์ เป็นการพัฒนาระบบสอบเทียบเครื่องมือวัดขนาดที่ใช้ในการตรวจสอบและผลิตตลับเมตร ที่มีความยาวสูงสุดมากถึง 10 เมตร ด้วยมาตรฐานระดับสากล กระบวนการตรวจวัดจึงต้องการความละเอียดในระดับไมครอน ด้วยการวัดความเข้มแสง laser จากกระบวนการแปลงสัญญาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของลำแสงที่ควบคุมให้แยกสัญญาณออกเป็น 2 ส่วนและรวมกลับเข้าด้วยกันเพื่ออ่านค่าความเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ laser ที่สะท้อนจากตำแหน่งปลายทางของระยะทางที่ต้องการวัด และแปลงค่าต่าง ๆ ให้แสดงเป็นระยะทางเพื่อการใช้งาน โดยที่ผลงานการพัฒนานี้ เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานในลักษณะ System Integrator หรือ SI ที่เกิดเป็นธุรกิจ Tech provider มากขึ้นตามยุคสมัย ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตามกระแสโลก เกิดขึ้นได้รวดเร็วจากกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการระดับ SME ของไทย

3) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องฟลูอิดไดซ์เบดแกรนูลเลเตอร์ เป็นการนำเสนอผลงานที่พัฒนาต่อเนื่องในชุดเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มการแปรสภาพเครื่องดื่มจากของเหลวเป็นของแห้งในรูปแบบผง ด้วยกระบวนการ Spray dryer สำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าแบบผงพร้อมชง โดยผลงานที่พัฒนานี้เป็นการช่วยปรับสภาพผงพร้อมชงจากลักษณะคล้ายผงฝุ่น ให้เกิดการจับตัวกันเป็นกลุ่มผงที่มีมวลมากขึ้น ทำให้ผงเหล่านั้นจมและดูดซึมน้ำได้ง่ายขึ้น เป็นเงื่อนไขในการผลิตและมีความเหมาะสมในการฉีกซองชงดื่มได้ง่าย

4) โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผสมแกรนูลชนิดความเร็วสูง เป็นอีก 1 โครงการที่มีความต่อเนื่องกับการผลิตผงเครื่องดื่มชง โดยเป็นการนำเสนอทางเลือกในการผสมผงสำเร็จรูปให้มีส่วนประกอบที่ช่วยปรุงรสหรือคุณลักษณะเฉพาะ ด้วยการเติมของเหลวประเภทที่ต้องการเข้าไปในผง Granule ผ่านระบบการกวนที่ถูกออกแบบขึ้นเฉพาะ และการเติมของเหลวเพื่อการปรุงรสชาติ หรือเพื่อเป็นตัวประสานตามความต้องการ โดยทั้งหมดเป็นกระบวนการผสมใน Mixing chamber ที่ดูดอากาศออก ทำให้ช่วยลดการฟุ้งกระจายของผง สามารถลดความชื้นที่อาจปนเปื้อน และช่วยรักษาปริมาณของเหลวที่ต้องการผสมให้เที่ยงตรง ในบางกรณีที่จำเป็นต้องควบคุมอย่างละเอียด

5) โครงการพัฒนาสร้างชุดต้นแบบรถนำทางและรถเดินตามแบบเคลื่อนที่แบบอิสระสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการพัฒนาผลงานที่ช่วยเสริมขีดความสามารถของการใช้งานรถขนถ่ายสิ่งของภายในโรงงาน สถานที่ทำงาน หรือ warehouse ด้วยหุ่นยนต์นำทางอัตโนมัติ หรือ AGV ที่อาจมีมูลค่าสูงเมื่อจำเป็นต้องใช้งานจำนวนมากภายในสถานที่ทำงาน การพัฒนาผลงานนี้จึงเป็นการพัฒนารถเดินตาม AGV ด้วยระบบการอ่านคำสั่งขับเคลื่อนตาม AGV ตัวนำเพียง 1 ตัว ในขณะที่รถบรรจุสิ่งของจำนวนมากกว่า 1 คัน สามารถเคลื่อนที่ตาม AGV ตัวนำให้สามารถนำสิ่งของไปยังจุดขนถ่ายได้โดยที่น้ำหนักบรรทุกนั้นสามารถเพิ่มได้มากกว่า 100 – 200 กิโลกรัม โดยไม่จำเป็นต้องเป็นภาระบน AGV ตัวนำ แต่เป็นการ load ลงบนรถตาม ด้วยการกำหนดคำสั่งตามเงื่อนไขที่เหมาะสม การ scan คำสั่งติดติด AGV ตัวนำด้วย QR code เพื่อกำหนดความเร็ว ระยะห่างในการเดินตามภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัย จะเป็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งาน AVG ในสถานประกอบการได้เพิ่มมากในอนาคต

ทั้งนี้ ผลงานจำนวนหนึ่งจากสมาคมเครื่องจักรกลไทย จะนำมาร่วมจัดแสดงภายในงาน “มหกรรมส่งเสริม การใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ” (อว.แฟร์: SCIPOWER FOR FUTURETHAILAND) ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้ผ่านช่องทาง Facebook:
กองส่งเสริมฯ (https://www.facebook.com/officepromotetransfer) และเว็บไซต์ https://createc.mhesi.go.th/

 838 total views,  41 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *