การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ ลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

อว. ยกงานวิจัยฝีมือคนไทยกว่า 400 ผลงาน จัดแสดงใจกลางสยามพารากอนในงาน TechnoMart 2022 รูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
15/09/2022
“U2T for BCG Fair” งานมหกรรมสินค้าคุณภาพ สินค้าผ่านการคัดสรร จากโครงการ U2T for BCG สินค้าดีมีคุณภาพจากตำบลในพื้นที่ภาคเหนือ
20/10/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ ลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนา นักประดิษฐ์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สร้างและพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทยให้ออกสู่สาธารณะ และผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งหมด 4 ภาค ที่ผ่านการประกวดระดับภูมิภาค ได้นำเอาผลงานมาร่วมประกวด ในรอบแชมป์ชิงแชมป์ ได้แก่ ภาคใต้ เช่นวิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ภาคเหนือ เช่นวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสกลนคร และภาคกลาง เช่นวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เป็นต้นซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 8 ผลงานประกอบด้วย

1) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขุดดินฝังท่อ

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

นักศึกษา :

นายเมียว ชาน
นายพงศธร จันทะขิน
นายวีรวัฒน์ ช้างทอง
นายจักรพงษ์ จิตติสุทธิ
นายปภาวิน เสงี่ยมตน
นายสุรเดช สืบเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายจิตวัฒนา บุญเลิศ
นางสาวอรรธิกา อยู่เอี่ยม
นายองค์อาจ รุ่งเรือง
นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์
นางสิริลักษณ์ บุญเลิศ
นางสาวปิยวรรณ กระมุท

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขัดเปลือกมะนาวสำหรับดอง

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

นักศึกษา :

นายบุญเลิศ ปัดชา
นายพัชรกร ภานุวงศ์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีโอสถ
นายบุญเฉลิม คะติ
นายสิทธิเดช ภักภูมิล
นายจักรพงษ์ สว่างโสดา

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายชัยวัตร ชาติมนตรี
นายไพบูลย์ มีศิลป์
นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ
ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา
นายสายันต์ กุลรัตน์
นางสาววาสนา ยานารมย์

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกรอเส้นฝ้ายขนาดเล็กด้วยระบบไฟฟ้า

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

นักศึกษา :

นางสาวหอมเครือ ณ มาลัย
นายปฏิกานต์ ปาลีกุย
นางสาวลัดดาวัลย์ จิตมานนท์
นางสาววิรัญญารินทร์ วังมูล
นายพงศกร ปาสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
นายสมพร อ่อนเกตุพล
นายจารึก ทองทรัพย์
นายคมกริต น้อยสะปุ๋ง
นางสาวปวิตรา จั่นจีน
นางสาวจารุพันธ์ บุบผาพ่วง

4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : โอ่งคั่วเมล็ดกาแฟแบบโรตารี่ระบบอัตโนมัติ

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นักศึกษา :

นายสิทธิโชค สุวรรณมณี
นางสาวพรหมพร พรหมจรรย์
นายสุรยศ อุดมวิทยาไกร
นายยุทธกิตต์ รักชาติ
นางสาวรุ่งฟ้า ลิ่มตี๋
นายอาทิตย์ จิตต์พินิจไมตรี

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์
นายชาญชัย แฮวอู
นายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์
นายวีระพล บุญจันทร์
นายภูดินันท์ รอดเกิด
นายณัฏฐเอก ณัฐธยาณ์ภัทรกุล

5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : มิเตอร์ IoT

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

นักศึกษา :

นายประภากรณ์ แก้วรักษ์
นายธีรเมธ ครองยุติ
นายศิวพันย์ ลำใย
นายธนภัทร ลาวรรณ์
นางสาวสุธาทิพย์ เขียวน้อย
นางสาวพิชญนันท์ ตันติวิฑิตปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายสุรศักดิ์ ผาสุกรูป
นายมนัส ชำนาญพูด
นายศิริวัฒน์ บัวภา
นางสาวสวคนธ์ มั่งชู
นางศรัญญา โม้ทอง
นางสาวกนกกาญจน์ ทะวงษา

6) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ขับเคลื่อนกระสวยทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ

สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

นักศึกษา :

นางสาวศรัญญา พยุง
นางสาวน้ำทิพย์ โคตะ
นายณรัฐ ลีทนทา
นายณัฐพงษ์ ชมภูราช
นางสาวกมลพร บุบผาวัน
นายพีรพล นันแพง

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง
นายณัฐพล สิงห์แม่ง
นายอนันต์ ศรีธัญญาลักษณ์
นายฤทธิ์ณรงค์ คำหงษา
นางพงษ์ลดา วงศ์แสง
นายถาวร อินทะชัย

7) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผลิตผลไม้แช่อิ่มแบบอัตโนมัติ

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

นักศึกษา :

นายพิธาน เดชรักษา
นางสาววริตตา สีลารัตน์
นายภูธเนศ บุญทิน
นายเติมพงศ์ ชิณหงส์
นายบุรชัย จันธุรัง
นายธีรวัชร นาคประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายธวัช เวียงอินทร์
นางสาวไข่มุก บุญวิเศษ
นางสาวจุรีลักษณ์ คูนาแก
นายอภิชาติ ปริเตนัง
นายกมลศักดิ์ แก้วสังข์

8) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยสำหรับชุมชน

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

นักศึกษา :

นายมูนีบ เจนวารินทร์
นายกิตติศักดิ์ กาจารี
นายธนาพงศ์ วงศ์หอม
นายรัชชานนท์ รอดผล

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายสุทัศน์ สุขารัมย์
นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง
นายสมศักดิ์ แข็งแรง
นายชาตรี หล้าสมศรี

 1,587 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *