การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ ลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

อว. ยกงานวิจัยฝีมือคนไทยกว่า 400 ผลงาน จัดแสดงใจกลางสยามพารากอนในงาน TechnoMart 2022 รูปแบบ Hybrid Exhibition ภายใต้แนวคิด BCG สู่เศรษฐกิจ สร้างคุณค่า “เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
“U2T for BCG Fair” งานมหกรรมสินค้าคุณภาพ สินค้าผ่านการคัดสรร จากโครงการ U2T for BCG สินค้าดีมีคุณภาพจากตำบลในพื้นที่ภาคเหนือ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบแชมป์ชิงแชมป์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ ลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนา นักประดิษฐ์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สร้างและพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทยให้ออกสู่สาธารณะ และผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งหมด 4 ภาค ที่ผ่านการประกวดระดับภูมิภาค ได้นำเอาผลงานมาร่วมประกวด ในรอบแชมป์ชิงแชมป์ ได้แก่ ภาคใต้ เช่นวิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ภาคเหนือ เช่นวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสกลนคร และภาคกลาง เช่นวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เป็นต้นซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 8 ผลงานประกอบด้วย

1) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขุดดินฝังท่อ

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

นักศึกษา :

นายเมียว ชาน
นายพงศธร จันทะขิน
นายวีรวัฒน์ ช้างทอง
นายจักรพงษ์ จิตติสุทธิ
นายปภาวิน เสงี่ยมตน
นายสุรเดช สืบเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายจิตวัฒนา บุญเลิศ
นางสาวอรรธิกา อยู่เอี่ยม
นายองค์อาจ รุ่งเรือง
นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์
นางสิริลักษณ์ บุญเลิศ
นางสาวปิยวรรณ กระมุท

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขัดเปลือกมะนาวสำหรับดอง

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

นักศึกษา :

นายบุญเลิศ ปัดชา
นายพัชรกร ภานุวงศ์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีโอสถ
นายบุญเฉลิม คะติ
นายสิทธิเดช ภักภูมิล
นายจักรพงษ์ สว่างโสดา

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายชัยวัตร ชาติมนตรี
นายไพบูลย์ มีศิลป์
นายธิติวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ
ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง บุญหนา
นายสายันต์ กุลรัตน์
นางสาววาสนา ยานารมย์

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกรอเส้นฝ้ายขนาดเล็กด้วยระบบไฟฟ้า

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

นักศึกษา :

นางสาวหอมเครือ ณ มาลัย
นายปฏิกานต์ ปาลีกุย
นางสาวลัดดาวัลย์ จิตมานนท์
นางสาววิรัญญารินทร์ วังมูล
นายพงศกร ปาสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส
นายสมพร อ่อนเกตุพล
นายจารึก ทองทรัพย์
นายคมกริต น้อยสะปุ๋ง
นางสาวปวิตรา จั่นจีน
นางสาวจารุพันธ์ บุบผาพ่วง

4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : โอ่งคั่วเมล็ดกาแฟแบบโรตารี่ระบบอัตโนมัติ

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นักศึกษา :

นายสิทธิโชค สุวรรณมณี
นางสาวพรหมพร พรหมจรรย์
นายสุรยศ อุดมวิทยาไกร
นายยุทธกิตต์ รักชาติ
นางสาวรุ่งฟ้า ลิ่มตี๋
นายอาทิตย์ จิตต์พินิจไมตรี

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์
นายชาญชัย แฮวอู
นายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์
นายวีระพล บุญจันทร์
นายภูดินันท์ รอดเกิด
นายณัฏฐเอก ณัฐธยาณ์ภัทรกุล

5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : มิเตอร์ IoT

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

นักศึกษา :

นายประภากรณ์ แก้วรักษ์
นายธีรเมธ ครองยุติ
นายศิวพันย์ ลำใย
นายธนภัทร ลาวรรณ์
นางสาวสุธาทิพย์ เขียวน้อย
นางสาวพิชญนันท์ ตันติวิฑิตปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายสุรศักดิ์ ผาสุกรูป
นายมนัส ชำนาญพูด
นายศิริวัฒน์ บัวภา
นางสาวสวคนธ์ มั่งชู
นางศรัญญา โม้ทอง
นางสาวกนกกาญจน์ ทะวงษา

6) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ขับเคลื่อนกระสวยทอผ้ากึ่งอัตโนมัติ

สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร

นักศึกษา :

นางสาวศรัญญา พยุง
นางสาวน้ำทิพย์ โคตะ
นายณรัฐ ลีทนทา
นายณัฐพงษ์ ชมภูราช
นางสาวกมลพร บุบผาวัน
นายพีรพล นันแพง

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง
นายณัฐพล สิงห์แม่ง
นายอนันต์ ศรีธัญญาลักษณ์
นายฤทธิ์ณรงค์ คำหงษา
นางพงษ์ลดา วงศ์แสง
นายถาวร อินทะชัย

7) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผลิตผลไม้แช่อิ่มแบบอัตโนมัติ

สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

นักศึกษา :

นายพิธาน เดชรักษา
นางสาววริตตา สีลารัตน์
นายภูธเนศ บุญทิน
นายเติมพงศ์ ชิณหงส์
นายบุรชัย จันธุรัง
นายธีรวัชร นาคประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายธวัช เวียงอินทร์
นางสาวไข่มุก บุญวิเศษ
นางสาวจุรีลักษณ์ คูนาแก
นายอภิชาติ ปริเตนัง
นายกมลศักดิ์ แก้วสังข์

8) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยสำหรับชุมชน

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

นักศึกษา :

นายมูนีบ เจนวารินทร์
นายกิตติศักดิ์ กาจารี
นายธนาพงศ์ วงศ์หอม
นายรัชชานนท์ รอดผล

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นายสุทัศน์ สุขารัมย์
นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง
นายสมศักดิ์ แข็งแรง
นายชาตรี หล้าสมศรี

 1,690 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *