ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

ประชุม Retreat เตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างภายในพร้อมบทบาทภารกิจและอัตรากำลังบุคลากร จากเดิมไปเป็นชื่อ “กองส่งเสริมและประสานเพื่อใช้ประโยชน์ทางววน.”
อว. ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.๑) ร่วมกับ ส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพถ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา โดยมีคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่จังหวัดลำปาง
จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการหมู่บ้านผักหวานออร์แกนิค เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพื้นที่
2. โครงการหมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ำจาง ปีที่ 2
3. โครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพสู่การท่องเที่ยววิถีวิทย์ ช้อบ ชิม ชม

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา
จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการหมู่บ้านมะแข่วน
2.โครงการหมู่บ้านเกษตรสร้างสรรค์วิถีครัวเรือนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสับป่าส้าน ปีที่ 3
3.โครงการหมู่บ้านฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอนุรักษ์ต้นน้ำยมและการพัฒนาวิถีเกษตรปลอดภัยบ้านแม่จั๊วะ ปีที่ 3

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่จังหวัดพะเยา
จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการหมู่บ้านโคเนื้อเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และการจัดการเศษเปลือกข้าวโพดเพื่อนำมาหมักเป็นอาหารโค และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management)
ปีที่ 3
2. โครงการการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อพัฒนาผลผลิตลิ้นจี่พรีเมียม และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พะเยา ปีที่

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.

 696 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *