ข่าวภาระกิจสำนัก

 2,014 total views

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกลุ่มลำใยอบแห้งเนื้อสีทอง

ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มลำไยอบแห้งเนื้อสีทองวันที่ 4 เม.ย. 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) พร้อมด้วยห […]

ศวภ.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 28-29 มี.ค. 62 ศวภ.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบการลักลอบขนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งการตรวจสอบสินค้าที่ใช้ได้สองทางภาคตะวันออก  1,719 total views

ประชุมการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน.

เมื่อเวลา 9:30 น. วันที่ 2 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมเชียงดา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค จัดการประชุมเชิงปฏิบัต […]

ประชุม วทน. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมยอแสงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ. เชียงราย) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด อว. ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ […]