ข่าวภาระกิจสำนัก

 3,920 total views

การแข่งขัน โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (Research to Market – R2M 2022)

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดการแข่งขัน โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (Research to Market – R2M 2022) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาด […]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีพุทธศ […]

“MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market” 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่

17 กุมภาพันธ์ 2566: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ผอ.กปว.) และนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องการขั […]

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ“วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง” ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43

หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคเหนือ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง” ในงานประชุมวิชาการ อ […]