ข่าวภาระกิจสำนัก

 619 total views,  1 views today

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function)ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) วันที่ 25 มกราคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสร […]

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายเ […]

🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹

🔸🔹กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคเหนือ” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸🔹   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่าย […]

🔸กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคกลางและตะวันออก” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸

🔸กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคกลางและตะวันออก” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน🔸   วันที่ (31 มกราคม 2562) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย […]