ข่าวภาระกิจสำนัก

 692 total views,  1 views today

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.๑) ร่วมกับ ส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพถ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน […]

ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ จำนวน 3 โครงการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ หมู่บ้านแพทย์แผนไ […]

ติดตามประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทย […]

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 24 สิงหาคม ได้แก่ โครงการหมู่บ้านดอยใช้ […]