ข่าวภาระกิจสำนัก

 20,531 total views

(เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.๒) ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สัญจร สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาในระดับพื […]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “เจรจาธุรกิจและสำรวจตลาด” ณ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม” ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 นำผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 4 ราย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ 4 ผลิตภัณฑ์ ดัง […]

(เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) นำโดยนายเมธี ลิมนิยกุล ผอ.ศวภ.1จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮับ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป.อว. เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน” และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโ […]

(เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1)

เข้าร่วมอบรม เรื่อง “อยู่ปลอดภัยกับปรมาณู สู่ผู้นำชุมชน” ในภูมิภาค ภาคเหนือ ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (ศปส.ภาคเหนือ) ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนิวเคลียร์และ […]