ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.อว. ลงพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง พร้อมตั้ง “อว.ส่วนหน้า” เป็นหน่วยงาน ฯ ม้าเร็ว รับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง นำงานด้าน อววน. เพิ่มขีดความสามารถจังหวัด พร้อมตั้ง “อว.ส่วนหน้า” เป็นหน่วยงานฯ  […]

ตามที่ได้ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ประจำโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำภูมิภาค ภาคใต้ และได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ตามที่ได้ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ประจำโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำภูมิภาค ภาคใต้ และได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นั้นบัดน […]

อว. เดินหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต

อว. เร่งเดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) หวังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พร้อมจัด 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ตามความถนัดตั้งเป้าผลิตบุคลากรตอบโจทย์ประเทศ หวังยกระดับมหาวิทยาลัยทัดเทียมสากล 25 พฤศจิกายน 2563 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินห […]

“พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” Faculty of Industrial Technology, Loei Rajabhat University

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย นางดารนี ศุภธีรารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและบูรณาการด้าน วทน. สป.อว. และคณะ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ร่วมกับโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]