รมว.อว. ลงพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง พร้อมตั้ง “อว.ส่วนหน้า” เป็นหน่วยงาน ฯ ม้าเร็ว รับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
10/11/2020
เข้าร่วมเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานหลังโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
18/11/2020

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง นำงานด้าน อววน. เพิ่มขีดความสามารถจังหวัด พร้อมตั้ง “อว.ส่วนหน้า” เป็นหน่วยงานฯ ม้าเร็ว รับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน แล้วประสานหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ไขปัญหา มอบ ม.ราชมงคลล้านนา รับผิดชอบด้านเกษตร ม.สวนดุสิต ดูท่องเที่ยว ม.ราชภัฏลำปาง ดูเรื่องน้ำและการศึกษา และ มธ.ลำปาง ดูเรื่องการจัดการขยะ

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดลำปางตามนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ โดย รมว.อว. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานด้าน อววน. ที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลำปางใน 6 ด้าน คือ ท่องเที่ยววิถีชุมชน เกษตรปลอดภัย การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการขยะ การพัฒนาสับปะรดครบวงจรด้วย วทน. และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่จากนั้น รมว.อว. เป็นประธานการประชุมการนำงาน

ด้าน อววน. ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัด กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยมี “หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” หรือ “อว.ส่วนหน้า” ซึ่งจะเป็นข้อต่อสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ อว. ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากบุคลากรเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง จากอุทยานวิทยาศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด อว. โดยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value based economy) ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-Side และบูรณาการ 3 ศาสตร์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ

        รมว.อว.กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมีหน้าที่สำคัญในการผลักดันภารกิจใน  4 ด้าน คือ 
(1)  การประสานการนำงานด้าน อววน. เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด 
(2)  ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้าน อววน. ในจังหวัด 
(3)  ส่งเสริมการทำงานด้าน อววน. สนับสนุนจังหวัดและ 
(4) เป็นหน่วยงาน ฯ ม้าเร็ว ที่จะรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดแล้วประสานหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา 

        ในการนี้ อว.ได้แต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำปาง โดยผู้ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ คือ ผศ.ดร. พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ผู้แทนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ผู้แทนมหาวิทยาลัยเนชั่น (ลำปาง) วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง        

        รมว.อว. กล่าวต่อว่า จังหวัดลำปางได้นำเสนอข้อเสนอความต้องการเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย
(1) ปัญหาด้านการเกษตร ได้มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง รับผิดชอบ 
(2) ปัญหาด้านการท่องเที่ยว มอบให้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับผิดชอบ 
(3) ปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมอบให้วิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางรับผิดชอบ และ
(4) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะเรื่องน้ำและปัญหาด้านการศึกษา มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับผิดชอบ

 5,415 total views,  32 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *