ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ขยายเวลารับสมัคร) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค (ศวภ. ส่วนกลาง) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ จํานวน ๓ อัตรา

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําภูมิภาค (ศวภ. ส่วนกลาง) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ จํานวน ๓ อัตรา 1. ตําแหน่งที่เปิดรับ : นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานประจําของ           1.1 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศา […]

ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ภารกิจสนับสนุนงานสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ภารกิจสนับสนุนงานสารสนเทศ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา         สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดหกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มีความประสงค์ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ 1. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.ส่วนกลาง) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่ง นักจัดกา […]

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส่วนบริหารงานเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ด้วย ส่วนบริหารงานเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่า […]