ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคเหนือ) ประจำปีพุทธศักราช 2565 ใน […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก”

 5,126 total views,  1 views today

ขยายเวลารับสมัครโครงการนักธุรกิจท้องถิ่น (์Local Business Startups : LBS)#2

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ 2. เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือผู้ที่สำเร […]

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2 โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 2. เพื่อสร้างนักส่งออกสินค้ารุ่นใหม่ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกินปี 2559) 2. รวมทีมให้ได้สมาชิกทีมละ 3 คน ที […]