485 total views

สกสว.ชู ‘ดิจิทัลแทร็คกิ้ง’ แยกกลุ่มเสี่ยง

สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ ​ถอดบทเรียน “ดิจิทัล แทร็คกิ้ง” แอพพลิเคชันแยกกลุ่มเสี่ยงติดโควิด ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดระบุช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเสี่ยงติดโควิดดีกว่าวิธีปกติ 50% จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาครัฐมีมาตรการการติดตามหลังพบผู้ต […]

ดร.สุวิทย์ ชี้โลกเปลี่ยน คนปรับ และการใช้ชีวิตหลังวิกฤตโควิด-19 อย่างเป็นปกติสุข

(24 เมษายน 2563) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม วุฒิสภา และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุม 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ( […]

สดร. เผย 26 เมษายนนี้ ชาวกรุงเทพฯ เตรียมไร้เงา ครั้งแรกของปี 2563

  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของไทย ครั้งแรกของปี 2563 ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม เริ่มจากใต้สุดของประเทศไทยจากนั้นจะไล่ขึ้นเหนือมาเรื่อย ๆ สำหรับกรุงเทพมหานคร ต […]

(วันที่ 23 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.สส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอุดหนุน ฯ สมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  จาก 13 โครงการ  1. โครงการการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่ง ประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทย  2. การแ […]