2,343 total views

รมว.อว. ติดตามการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า เพื่อพัฒนาพื้นที่

ด้วยรัฐบาลมีนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในระดับพื้นที่จังหวัดเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็วอย่างเป็นรูปธรรมสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอความคิดการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อยกระดับสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) พร้อมด้วย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ร่วมการประชุมเ […]

ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้มีการตรวจติดตามโครงการ

วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้มีการตรวจติด […]

เปิดตัวคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทยและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) เข้าร่วมงานเปิดตัวคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทยและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ณ โรงแรม U Nimman โดยวัตถุประสงค์ของ […]