1,730 total views

04/04/2023

รมว.“เอนก” ประชุม อว.ส่วนหน้า ตอกย้ำความสำเร็จใช้วิทยาศาสตร์สร้างรายได้ต่อหัวประชาชนสูงขึ้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

“รมว.เอนก” ประชุม อว.ส่วนหน้า ตอกย้ำความสำเร็จใช้วิทยาศาสตร์สร้างรายได้ต่อหัวประชาชนสูงขึ้นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เกิดอาชีพที่หลากหลาย สั่งเดินหน้าฟื้นฟูศิลปะ สุนทรียะ และอารยะแบบดั้งเดิมกลับคืนมา เพราะจะทำให้เมืองสวยขึ้น จังหวัดดีขึ้น ด้านปลัดกระทรวง อว. ชี้โครงการ U2T ผลงานชิ้นโบว์แดงของ อว […]
28/03/2023

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2566

         ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าของนิสิต/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จึงจัดกิจกรรม การจัดประกวดสิ่งประดิ […]
27/03/2023

นิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ ฯ” ณ โรงเรียนวัดคลองยอ ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.) นำหน่วยผลิตมวนเพชฌฆาต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บริการ และผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ภายในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ […]
27/03/2023

การแสดงผลงานและประกวดผลงานที่ได้รับการพัฒนา ในโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย” (การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนา และอีสานด้วยนวัตกรรม) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 กลุ่มประสานเครือข่าย อว.ในภูมิภาค (ปค.) โดยนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ ปค. ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดและคัดเลือก ผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ้าทออีสาน และผ้าทอล้านนา ภายใต้โคร […]