723 total views

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน จำนว […]

กิจกรรมการสร้างทีมเวิร์คหรือ Team bulding ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

17-19 มกราคม 2562 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการสร้างทีมเวิร์คหรือ Team bulding ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติอยู่เป็นกำลังใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคลากร สส […]

🔹กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2562”

🔹 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพี่อการเกษตร ประจำปี 2562” รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 650,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง […]

🔸วท. เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับอีอีซีไอ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,575 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดีเดย์เชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีไอ (EECi) พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสําอางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เมืองนวัตกรรมอาหารและศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพพร้อมยกระดับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีเทคโนโลยีเป็นฐา […]