871 total views

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล ปีที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ปีที่ 4 (12 กันยายน 2560-12 กันยายน 2561)   ปกหน้า คำนำ สารบัญ ประกาศพระบรมราชโองการ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการดำเนินการ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายข้อ ๒ การรักษาคว […]

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายเ […]

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function)ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) วันที่ 25 มกราคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสร […]

🔸🔸🔸โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ อสวท.ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562🔸🔸🔸

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคกลาง (ศวภ.5) ได้จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ อสวท.ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิก อสวท. สามารถทำหน้าที่ในการสนับสน […]