2,225 total views

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเตรียมความพร้อมกับ TRIUP Act”💡 โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IP

🔊ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการเตรียมความพร้อมกับ TRIUP Act”💡 โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IP 👍ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.30 น. . 🕘ช่วงเวลา 9.00 – 12.00 น. พบกับการอภิปรายในหัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพย์ […]

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ“วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง” ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43

หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภาค ภาคเหนือ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการเกษตรสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง” ในงานประชุมวิชาการ อ […]

“MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market” 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่

17 กุมภาพันธ์ 2566: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ผอ.กปว.) และนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องการขั […]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีพุทธศ […]