1,274 total views

11/12/2018

บันทึกการตรวจรับการจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

บันทึกการตรวจรับการจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) File Name : บันทึกการตรวจรับการจ้าง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 53 KB  1,274 total views
11/12/2018

ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ภารกิจสนับสนุนงานสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ภารกิจสนับสนุนงานสารสนเทศ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา         สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดหกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มีความประสงค์ […]
11/12/2018

โครงการทดสอบระบบสารสนเทศ

โครงการทดสอบระบบสารสนเทศ  1,212 total views
11/12/2018

การจัดประชุมตัวชี้วัดสำนัก ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน

  1.แบบฟอร์มสรุปตัวชี้วัดและเกณฑ์ให้คะแนนตัวชี้วัดระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561.docx 2.ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน.doc  85,846 total views