6,964 total views

20/03/2020

(เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) นำโดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิคเทคโนโลยีออนไลน์ (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมรับฟังบรรยายและฝึกปฎิบัติในห […]
23/03/2020

วศ. เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปมะนาวในท้องถิ่น” ณ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปมะนาวในท้องถิ่น” เพื่อยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ครอบค […]
23/03/2020

สอวช. ร่วม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คิกออฟ “โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย” ชูกลไก “TIPA” เป็นเครื่องมือเปลี่ยนความฝันสู่นโยบายที่จับต้องได้

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ผลักดันนโยบายนวัตกรรมสังคม เชิญบุคลากรตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ระดมสมอง Kick off โครงการจัดทำต้นแบบนโยบายเมือ […]
25/03/2020

สอวช. เผยผลสำรวจผลกระทบที่ภาคเอกชนได้รับจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปิ๊งไอเดีย ต่อยอดข้อมูลทำ SME TRANSFORMATION – ด้านแนวทาง RESKILL / UPSKILL ผ่านฉลุย พร้อมส่งต่อ สป.อว. เดินเครื่องเต็มสูบ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สํานักงานปลัดกระทรวง อว. – สอวช. เผยผลสำรวจผลกระทบที่ภาคเอกชนได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สอวช. ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร […]