1,575 total views

06/02/2020

ดร.นพ.ปฐม รองปลัดกระทรวง อว. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

(5 กุมภาพันธ์ 2563) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดก […]
07/02/2020

ดร.สุวิทย์ ร่วมเปิดงานฮิตาชิจัดแสดงนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “POWERING GOOD AND POWERING THAILAND”

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) บริษัท ฮิตาชิ จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด จัดแสดงสมาร์ทโซลูชั่นส์หลากหลายในงานประชุมและแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ (Hitachi Social Innovation Forum) 2020 แสดงถึงเจตนารมณ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการเตรียมความพร้อมของลูกค้าในประเทศไทยต่อความท้าทายแห่ […]
11/02/2020

สวทช. – อว. จับมือ จุฬาฯ และ กลาโหม ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านแบตเตอรี่ล้ำสมัยฯ เสริมความเข้มแข็งการผลิตแบตเตอรี่จากวัตถุดิบในประเทศ ลดพึ่งพาจากต่างประเทศ

 (7 กุมภาพันธ์ 2563) : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม (กห.) ลงนามความร่วมมือ “โครงการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบ […]
12/02/2020

จิสด้า พัฒนาระบบด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัด

 จิสด้า ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านความปลอดภัยให้กับจังหวัด หรือ Application Safe Safe ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแกไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสน […]