916 total views

21/11/2019

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรเรียนดีประจำปี 2562 สร้างขวัญกำลังใจให้ลูกหลานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี) ส่วนบริหารงานบุคคลในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ สป. และ สร.วท. จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “รางวัลเรียนดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานคณะกรรมการฯ ให้เกียร […]
26/11/2019

เยาวชนไทยคว้า 3 เหรียญทองจากการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น

 อพวช. นำเยาวนไทยเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ (APRSAF-26 Water Rocket Event) ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2562 ณ Camp Fuchinobe Reserved Land ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่าเยาวชนไทยคว้ามาได้ถึง 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุริ […]
27/11/2019

ธ.ก.ส. ร่วมกับ สวทช. หนุนพัฒนานวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล

ธ.ก.ส. จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร นำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงการพัฒนาทางการเงินและการสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ […]
28/11/2019

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. เปิดงาน “รวมพลคน KIDBRIGHT” KIDBRIGHT DEVELOPER CONFERENCE 2019 (KDC19)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในการเปิดงาน “รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) ภายใต้หัวข้อ “Empowered Coding with AI” โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา […]