213 total views

03/01/2024

สป.อว พร้อม TGI ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของเครื่องทอดขนมลาพื้นบ้านระบบเติมแป้งกึ่งอัตโนมัติ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมสถาบันไทย – เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของเครื่องทอดขนมลาพื้นบ้านระบบเติมแป้งกึ่งอัตโนมัติ […]
03/01/2024

เจ้าหน้าที่ สป.อว. จับมือ TGI ลงพื้นที่ตรวจติดตามเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มโดยวิธีการพอกด้วยดินจอมปลวกและแกลบระบบกึ่งอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มโดยวิธีการพอกด้วยดินจอมปล […]
03/01/2024

กปว. พร้อม TGI ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามเครื่องใส่คอและปิดจุกถุงก้อนเห็ดแครงระบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเครื่องใส่คอและปิดจุกถุงก้อนเห็ดแครงระบบกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน พัฒนาโ […]
05/01/2024

สป.อว. พร้อม สถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์ด้วยซิลิโคนเหลว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์ด้วยซิลิโคนเหลว สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของภาคผลิตแล […]