730 total views

24/01/2019

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานประจำของ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน จำนว […]
24/01/2019

🔸🔸🔸โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ อสวท.ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562🔸🔸🔸

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคกลาง (ศวภ.5) ได้จัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ อสวท.ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิก อสวท. สามารถทำหน้าที่ในการสนับสน […]
25/01/2019

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function)ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) วันที่ 25 มกราคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสร […]
28/01/2019

การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจ (function) ของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายเ […]