3,284 total views,  1 views today

29/05/2023

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในระห […]
12/06/2023

การลงพื้นที่ติดตามการใช้งานรถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานรถเครนเพื่อเก็บเกี่ยวไม้ผลต้นสูง ณ องค์การบริห […]
13/06/2023

สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมพัฒนาชุดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ณ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งพัฒนาโดย 1. บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด2. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด3. บริษัท ที.ซี. […]
23/06/2023

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ MTEC สวทช. ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม ทดสอบต้นแบบเรือช้อนตักขยะทิ้งริมตลิ่งสำหรับคลองชุมชน ณ เขตสายไหม

22 มิถุนายน 2566 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ร่วมท […]