1,463 total views

18/05/2023

เจ้าหน้าที่ สป.อว ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ส่งมอบเครื่องทำปลาส้มชนิดแผ่นกลมอัตโนมัติ ณ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

17 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำปลาส้มชนิดแผ่นกลมกึ่งอัตโมัติ พัฒนาโดย ผศ. เปรมชัย มูลหล่า หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอ […]
18/05/2023

กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย ดร. สมสุข ไตรศุภกิตติ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเค […]
20/05/2023

เจ้าหน้าที่ กปว. และ สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั๊ม ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ พัฒนาโดย อจ. ปิยะพงษ์ สิงห์บัวหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่ต […]
20/05/2023

การจัดประชุม เพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน “ลานนาเอ็กโป 2023” Lanna Expo 2023 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดประชุม เพื่อบูรณาการกิจกรรมภายในงาน “ลานนาเอ็กโป 2023” Lanna Expo 2023 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การจัดงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนด โดยมีหน่วยงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น สำน […]