3,427 total views

09/02/2023

เปิดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมเปิดงานกิจกรรมโครงการส่งเสร […]
20/02/2023

การแข่งขัน โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (Research to Market – R2M 2022)

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดการแข่งขัน โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (Research to Market – R2M 2022) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาด […]
20/02/2023

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีพุทธศ […]
20/02/2023

“MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market” 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่

17 กุมภาพันธ์ 2566: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ผอ.กปว.) และนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องการขั […]