29,168 total views

02/06/2021

เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021 ภาคเหนือตอนล่าง

การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน สแกนเพื่อสมัคร  #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ   29,168 total views
10/06/2021

โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย เครือข่าย อว. ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบตัดสินรางวัลประจำภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการน […]
11/06/2021

การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการ Hackathon

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/10jIJ3JjzmprDI4RgJla37Vl5qLVRmqnqr2V2J3n9hWM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0Sfn36gG8KdDrMdFnP7TMv-wyv3SLAIXZooGn9rEDEoXFApoU8LYffXgQ #U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  3,886 total vie […]
15/06/2021

ร่วมพูดคุยในห้วข้อเรื่อง “การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิตอล”

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ร่วมพูดคุยในห้วข้อเรื่อง “การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดิจิตอล” (การวิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์) นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (CEO) – Techsauce นายสุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์ (น […]