2,214 total views

30/03/2021

อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”

          29 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 น. /ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย” พร้อมเดินทาง […]
01/04/2021

การส่งมอบเครื่องบดเปลือกมังคุดเพื่อการผลิตสารแซนโทน “สำหรับปราบศัตรูพืชแทนสารเคมี ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

โดย ผอ. วนิดา บุญนาคค้า และทีมงานกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน. สป.อว. สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ทีมงานนักวิจัยจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีและคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร  13,999 total views
08/04/2021

วิถีวิทย์…พิชิตชุมชน วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

EP.12 มาติดตาม จุดเริ่มต้นของงานวิจัยพลังงานต้นทุนต่ำ พบกับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบกัน เวลา 15:00 น. STI Marketplace : https://www.facebook.com/STI-Marketplace-104346981422872  3,458 total views
20/04/2021

ในวันนี้ ปอว. และคณะ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและรับกำลังใจคนของ อว. ที่จัดเตรียมโรงพยาบาลและ รพ.สนาม ที่สถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

ในวันนี้ ปอว. และคณะ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและรับกำลังใจคนของ อว. ที่จัดเตรียมโรงพยาบาลและ รพ.สนาม ที่สถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ หน่วยงานของ อว. เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างมากครับได้พบกับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์โร […]