5,992 total views

26/11/2020

อว. เดินหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต

อว. เร่งเดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) หวังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พร้อมจัด 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ตามความถนัดตั้งเป้าผลิตบุคลากรตอบโจทย์ประเทศ หวังยกระดับมหาวิทยาลัยทัดเทียมสากล 25 พฤศจิกายน 2563 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินห […]
14/12/2020

เปิดตัวคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทยและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) เข้าร่วมงานเปิดตัวคู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทยและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ณ โรงแรม U Nimman โดยวัตถุประสงค์ของ […]
14/12/2020

ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้มีการตรวจติดตามโครงการ

วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้มีการตรวจติด […]
14/12/2020

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอความคิดการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อยกระดับสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) พร้อมด้วย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ร่วมการประชุมเ […]