587 total views

29/08/2020

ติดตามประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทย […]
29/08/2020

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 24 สิงหาคม ได้แก่ โครงการหมู่บ้านดอยใช้ […]
29/08/2020

ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ณ ในจังหวัดเชียงราย

วานนี้ 26 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ณ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปชาอัสสัมสู่มาตรฐาน […]
29/08/2020

ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา

วานนี้ 27 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อคงคุณภาพและป […]