929 total views

11/12/2018

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ 1. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.ส่วนกลาง) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่ง นักจัดกา […]
11/12/2018

แบบฟอร์มบันทึกภายใน สป.วท.

แบบฟอร์มบันทึกภายใน สป.วท.  1,429 total views
11/12/2018

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ)

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ) File Name : แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ข้อ 22 (กรณีผู้ตรวจรับพัสดุ) File Type : Microsoft Word    Size : 72 KB  35,933 total views
11/12/2018

กระทรวงวิทย์ ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน ผลักดันนวัตกรรมยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

งานแถลงข่าว เปิดโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแถลงข่าว “โคร […]