เด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศใน 2 สาขาจากการประกวดโครงงานวิทย์ ASPC 2019
รัฐมนตรีสุวิทย์ เผยยกเครื่องระบบวิจัยใหม่ เน้นจัดสรรงบโปร่งใส ตอบโจทย์ เกิดประโยชน์สูงสุด

วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ 

ปี 2546 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันสตรีไทยตราบเท่าทุกวันนี้ 

ได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่ 

1. พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์

2. พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้สมบูรณ์

3. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย

4.  ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

สตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป 
นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน “วันสตรีไทย” สืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ปี 2562 ได้จัดงาน “วันสตรีไทย” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี และเพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทย อันแสดงให้เห็นถึงพลังของสตรีไทยที่จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมต่อไป

พลังของสตรีไทย มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกมิติ ทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการธำรงรักษาความมั่นคงของครอบครัว เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีไทยและส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อขับเคลื่อนพลังพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงได้ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กำหนดจัดงานดังกล่าวเพื่อรวมพลังองค์กรเครือข่ายสตรีทั่วประเทศ ด้วยความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพร้อมใจกันกระทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย

 707 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *