งาน TechnoMart2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
04/07/2019
รองเลขาธิการ กกอ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11/07/2019

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดงาน TechnoMart2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” นำผลงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่มีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จนเกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และ สร้างคุณภาพชีวิต พร้อมมอบโล่และเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักประดิษฐ์ไทย และเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการได้ร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจให้กับผู้ร่วมงาน โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า สป.อว. มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาเชิงพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยมีศูนย์ประสานงานภูมิภาคทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานเชื่อมโยงนโยบายและองค์ความรู้แปลงสู่การปฏิบัติและมีกลไกเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ สถาบันการศึกษา ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็น “คลินิกเทคโนโลยี” 

ตลอดจนกลไกภาคสังคมและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในรูปแบบ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “อาสาสมัครและเทคโนโลยี” (อสวท.) ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายเทคโนโลยีทั่วประเทศ จำนวน 140 แห่ง มีสมาชิก อสวท. มากกว่า 14,000 คน และหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 378 แห่ง ขยายผลไปสู่การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. ทั่วประเทศ มากกว่า 350 สถานประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 390 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสังคมและเศรษฐกิจฐานรากเป็นรูปธรรม

สป.อว. ยังได้สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งในระดับ SMEs และอุตสาหกรรม เป็นอีกภารกิจสำคัญที่ สส.สป. ต้องการส่งเสริมบุคลากรด้านเครื่องจักรให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองภายในประเทศ ลดการนำ   เข้าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์จากต่างประเทศ โดยภายในงานได้จัดพิธีมอบโล่และเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักประดิษฐ์ ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 จำนวน 6 รางวัล ซึ่งอันดับที่ 1 – 3 คือ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่ เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ เจ้าของผลงาน นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์, รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 150,000 บาท ได้แก่ เครื่องล้างไข่เค็ม

ระบบรีไซเคิลน้ำ เจ้าของผลงาน วิทยาลัยอาชีพไชยานายสัจกร ทองมีเพชร และคณะ และรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและขวาง เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย ทางด้านรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูปได้แก่ เครื่องจ่ายวัคซีนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ บริษัท อกรินโนเวท จำกัด, สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  เครื่องห่อกล่องอัตโนมัติ บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก) บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด อีกทั้งยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จำนวน 37 หน่วย   

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ รัชกาลที่ 4 “ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  ” รัชกาลที่ 9 “ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 นิทรรศการผลงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.), ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ), โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค, การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน., เทคโนโลยีเครื่องจักรกลคนไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ส่วนกิจกรรมบนเวทีพบกับงานสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบการเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ, การเสวนา “รูปแบบกลไกขับเคลื่อนงานด้าน วทน. ระดับภูมิภาคภายใต้บริบทกระทรวงใหม่ อว.”, การบรรยายพิเศษจิตอาสา 904 อาสาสมัครเพื่อชุมชน “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดย ทีมวิทยากรจิตอาสา 904ฯ รุ่น 3/62 กิจกรรมสานสัมพันธ์อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) กว่า 1,000 คน ตลอดจนจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการยกระดับด้วย วทน.จากทุกภูมิภาค และกิจกรรมเวทีอื่นๆ อีกมากมายตลอด 3 วัน ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ กล่าวปิดท้าย  

สำหรับผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมชมงาน TechnoMart2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mhesi.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโทร 02 333 3953 Call Center 1313  

 4,413 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *