เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม รวมพลัง 7 หน่วยงานพัฒนาขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลาง วทน. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัด (Geographical Area – based Mapping)
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” กิจกรรมฉลองในโอกาสครบรอบคล้ายวันก่อตั้ง เทคโนธานี เผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้กลุ่มเป้าหมายนำผลงานไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ประกอบอาชีพ/ธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “7 หน่วยงานรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี” ให้เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ที่สำคัญของประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

          รศ.นพ.สรนิต กล่าวว่า กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ 7 หน่วยงานในเทคโนธานี คือ สำนักงานปลัดกระทรวง อว./ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)/ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)/ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)/ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กพบ.)/ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ศวฝ.)/ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานภายในเทคโนธานี ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างความตระหนักเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เสริมแกร่งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน Startup ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการวิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีของทั้ง 7 หน่วยงาน มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีกำหนดให้ทบทวนความร่วมมือทุกๆ 3 ปี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้และบริการของหน่วยงานในเทคโนธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่รองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทคโนธานีให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

          กรอบและแนวทางความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.การร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนธานีที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร พร้อมแผนปฏิบัติงานและงบประมาณการพัฒนาเทคโนธานี/ 2.การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารสื่อมวลชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี/ 3.การจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกอบรม การดูงาน การแสดงนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดความรู้ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง/ 4.การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้าน วทน. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน และ 5.การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาวิจัยและการจัดแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทาง วทน. สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กิจกรรม “เปิดบ้านเทคโนธานี  30  ปี มุ่งสู่นวัตกรรม” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          กิจกรรม Open House “เปิดบ้าน วว. สานสัมพันธ์เทคโนโลยี” ในความรับผิดชอบของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 56 ปี เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ในศักยภาพการปฏิบัติงานวิจัย บริการอุตสาหกรรม ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของ วว. ภายใต้ธีม “4 Guiding Principles for TISTR” ได้แก่ วทน.เพื่อเศรษฐกิจฐานชีวภาพ วทน.เพื่อชุมชน วทน.แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จครบวงจร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม กิจกรรมประกอบด้วยการเยี่ยมชม โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ซึ่ง วว. มุ่งเน้นเป็นองค์กรด้าน วทน. แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จครบวงจร (STI total service solution) และเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ (partner for your success) สนับสนุนส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0

          Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา ในความรับผิดชอบของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะได้เห็นภาพเสมือนเดินทางไปชมด้วยตัวเองแล้วยังมีเกมสนุกๆ ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองเล่นด้วย

          Better measurement, Better Quality of life ในความรับผิดชอบของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ไม่ใช่มีแค่การสร้างมาตรฐานการวัด…แต่จะทำให้ผู้เข้าชมได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวัด เพราะการวัดจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีกว่าที่เคยเป็นมา รวมทั้งร่วมเรียนรู้และยกระดับมาตรฐานการวัดด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกๆท่านไปพร้อมกัน “สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

 ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี คลองห้า ในความรับผิดชอบของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) พบกับกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชม อบรมสัมมนา การบริการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฉายรังสีในผลิตภัณฑ์ และการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทลีย์ สามารถฉายรังสีผลิตภัณฑ์ไทยหลากหลายชนิด เช่น สมุนไพร เครื่องเทศ ผลิตผลทางการเกษตร อาหารแปรรูป อาหารสัตว์ ผลไม้ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

          ERTC กับการสร้างป่านิเวศเพื่อลดฝุ่น PM.2.5 ในความรับผิดชอบของ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้งานวิจัยป่านิเวศกับการลดปริมาณ PM.2.5 ทั้งนี้ PM.2.5 เป็นวิกฤติมลพิษทางอากาศใกล้ตัว เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในรถยนต์ การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากการศึกษาวิจัยพบว่าป่านิเวศสามารถช่วยลด PM.2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เปิดอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ : ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานหนึ่งเดียวในอาเซียน ในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน แบบบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวัน-เวลาราชการ

          ตลาดนัด Green Market (30 ปี เทคโนธานี & 56 ปี วว.) ช้อปและชิมผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดปทุมธานี ที่ วว. นำ วทน. เข้าไปพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน

 622 total views,  4 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *