สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

อว.เร่งฟื้นเศรษฐกิจ 3 จว.ชายแดนใต้ เสริมศักยภาพสินค้าเกษตร
13/09/2020
อว. ผนึกกระทรวงอุตฯ ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้านท่องเที่ยว CIV ส่งเสริมนักศึกษาพัฒนาชุมชน ตั้งเป้าสร้างงานชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น
20/09/2020

14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส /ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางวนิด้า บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโลยี กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร อว. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วมในการประชุมฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการอภิปราย เรื่อง แนวทางสนับสนุนการพัฒนาศัพยภาพการผลิตด้านการเกษตร (ด้านปศุสัตว์) พื้นที่ภาคใต้ชายแดน รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ ด้วยทาง อว. เล็งเห็นความสําคัญของการใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมด้านการตลาด
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจอาหารฮาลาล

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล กล่าวว่าสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดําเนินโครงการ
ที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และหน่วยงานภารกิจในพื้นที่ โดยการนําใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนายกระดับกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน การพัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ และส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่ง
การพัฒนาร่วมกันดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้เพิ่มให้กับ
เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม และไก่เบตง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เห็น
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสอันดีที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ ซึ่งจะ
ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโครงการฯที่ได้ดําเนินการไปแล้วในปี 2563 ได้เห็นโอกาสใน
การพัฒนากระบวนการทํางานให้ดีขึ้น และได้ร่วมหาแนวทางการดําเนินงานต่อในปี 2564

นางวนิดา บุญนาคค้า กล่าวว่า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสํานัก
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ประจําภูมิภาค ภาคใต้ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
การเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน) ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและ
หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สํานักงานปศุสัตว์ และภาคีอื่นๆ โดยโครงการฯมุ่งเน้นการนําองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาปรับใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตให้มีคุณภาพ การสนับสนุนฟาร์มเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ การสนับสนุนเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์สูงเชิงพาณิชย์ และเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจอาหารฮาลาล ผล
การดําเนินงานโครงการมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ แพะนม และไก่เบตงจาก 3 จังหวัด

ภาคใต้ชายแดนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน 735 คน ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ให้มีคุณภาพและได้แนวทางในการพัฒนาฟาร์มสูง
มาตรฐาน ได้ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต้นแบบพร้อมบรรจุภัณฑ์ จํานวน 36 ผลิตภัณฑ์ เป็น
ผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ 12 ผลิตภัณฑ จากแพะเนื้อ 9 ผลิตภัณฑ์ จากนมแพะ 9 ผลิตภัณฑ์
และจากไก่เบตง 6 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบตลาดและ
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ถูกนําไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้ว และเพื่อให้ได้รับทราบผลการดําเนินงานโครงการฯ พรัอมทั้งหาแนวทางบูรณาการงานร่วมกันในปี 2564
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI

 342 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *