การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อว. จัดระดมสมอง ภาครัฐ เอกชน หน่วยบริหารจัดการทุน มหาวิทยาลัย สื่อมวลขน ชูมาตรการ บีซีจีโมเดล บูรณะประเทศ ชี้เป็นหมัดเด็ดกู้วิกฤติเศรษฐกิจ เหมาะวิถีคนไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน
29/11/2019
อว. หารือ BRITISH COUNCIL เตรียมพร้อมยกระดับการเรียนการสอนและคุณภาพงานวิจัยไทย
03/12/2019

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน วทน. ในพื้นที่ ปี 2564-2565 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ การยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนม การพัฒนาสุมนไพร/พืชผัก ผลไม้และไม้ดอก ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัด อว. และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 100 คน

 2,201 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *