ดร.สุวิทย์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “RESHAPING THAILAND TOWARDS SUSTAINABILITY”

ยกระดับ OTOP ด้วย วทน.” อว. สัญจร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทย
07/11/2019
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง วว. โชว์ผลงานการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
13/11/2019

9 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิทยาการตลาดทุน / ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29 ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ ประเด็นท้าทายประเทศไทย
ในระยะเปลี่ยนผ่าน, เหลียวหลังแลหน้า : โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย และ BCG Model : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทั้ง 3 เรื่องเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการผลักดันประเทศไทย
ให้ทัดเทียมสากล และหลุดพ้นจากกับดักประเทศในด้านต่างๆ อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ 4 กับดัก อันได้แก่ 1.การเผชิญกับความไร้เสถียรภาพทางการเมือง
(ความชอบธรรม,คุณธรรมจริยธรรม,ความรู้ความสามารถ) 2.กับดับเชิงซ้อนของความเหลื่อมหล้ำ ทุจริต คอรัปชั่น และความขัดแย้งที่รุณแรง (ความสามัคคีปรองดอง,การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม,การสร้างความแข็งแกร่งของภาคประชาชน) 3.กับดักเชิงซ้อนของทุนมนุษย์ (สังคมสูงวัย,เกษียณไม่พอกัน,เยาวชนหลุดออกนอกระบบ,คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่น) และ 4.กับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ซึ่งหากอัตรา
การเติบโตยังคงอยู่ที่ระดับ 3.1% ต่อปี จะต้องใช้เวลามากกว่า 20 ปี ที่จะปรับไปสู่รายได้ระดับสูง

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า BCG Model อันประกอบไปด้วย Bioeconomy เศรษฐกิจชีวภาพ,Circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนและ Green economy เศรษฐกิจสีเขียว เป็นโมเดลสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model พัฒนาตอบโจทย์ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งในภาคการเกษตรและอาหาร ด้านพลังงานและวัสดุ ด้านสุขภาพและการแพทย์ และด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งจะนำประเทศไปสู่การ
เป็นผู้นำการผลิตอาหารคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับทุกภูมิภาคของประเทศ

 678 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *