ข่าวภาระกิจสำนัก

 1,377 total views

การประชุมเรื่อง การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสรุปงานเด่นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

เมื่อ วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสรุปงานเด่นการขับเคลื่อน […]

Pitching (ภาคเหนือ)

เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 2562 ที่อาคาร B ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดการประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานปฏิบัติการ […]

การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมสัมมนาอย่างมืออาชีพ

การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดประชุมสัมมนาอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562  โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร  2,630 total views

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ:นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานประจำ […]