ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอว. ชู “สมาร์ทฟาร์ม” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน จ.ขอนแก่น ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอพพลิเคชั่น

สอว. ชู “สมาร์ทฟาร์ม” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรวิถีอินทรีย์กระนวน จ.ขอนแก่น ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการผลิตและแปรรูปผ่านกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พลิกชีวิตเกษตรกร ปลูกผักอินทรีย์ผ่านแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน ทำงานอัตโนมัติทั้งการตัดน้ำอัตโนมัติ การวัดความเข้มแสง การวัด […]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “เจรจาธุรกิจและสำรวจตลาด” ณ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม” ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 นำผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 4 ราย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ 4 ผลิตภัณฑ์ ดัง […]

‘ข้าวหอมนาคา’ ข้าวเหนียวสะเทินน้ำสะเทินบก สายพันธุ์แรกของไทย

ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ‘หอมนาคา’ สะเทินน้ำสะเทินบก ‘ข้าวเหนียว’ เป็นตัวแทนความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน เพราะเป็นอาหารหลักของคนในพื้นที่ แต่ด้วยบริบทที่ไม่เป็นใจ ทุ่งนาลุ่มน้ำโขงจึงต้องเผชิญภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและความแห้งแล้ง จนแทบไม่เคยได้ปริมาณผลผลิตทัดเทียมพื้น […]

ไบโอเทค สวทช. ขยายผลงานวิจัยการใช้ไวรัส NPV กำจัดหนอนศัตรูพืช ชูเกษตรปลอดภัย ใน ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จ.เชียงใหม่หวังใช้เทคโนโลยีจีโนม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ณ ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จ.เชียงใหม่ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มีการขยายผลการนำผลงานวิจัย ไวรัสเอ็น พี วี (NPV) เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิท […]