1,351 total views

(เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4)

นำโดย นายสรรณพ นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำทีมโดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงาน และ ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป นักวิจัย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ร่วมด้วย อำเภอแกลง นำโ […]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อว.) ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ “ยุวชนอาสา ระยะที่ 1” พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

(วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำ […]

อพวช. ร่วมกับ มจธ. จัดนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หวังขยายโอกาสการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้ […]

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวะและอุดมศึกษาประจำภูมิภาค ปี พ.ศ. 2563 (รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายในงานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายถ่ายทอดเทคโนโล […]