160,888 total views

(วันที่ 20 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สส. ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมเรื่องงบประมาณ สำหรับช่วยในสถานการณ์ Covid-19 ส่วนงบอุดหนุน ให้คงเดิม ได้รับโจทย์ Smart Community จากรองปลัด 👉🏻 S=Sufficiency Economy 👉🏻 M=Man power 👉🏻 A=Area Business 👉🏻 R=Resources & Envi. 👉 […]

Zoom Cloud Meeting วันที่ 17 เมษายน 2563 สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงาน อว. ภาคเหนือ (ศวภ.1) ได้นําเสนอข้อมูล การพัฒนาสับปะรดภาคเหนือแบบครบวงจร ด้วย วทน ปี 2562 – 2563

Zoom Cloud Meeting วันที่ 17 เมษายน 2563 สํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงาน อว. ภาคเหนือ (ศวภ.1) ได้นําเสนอข้อมูล การพัฒนาสับปะรดภาคเหนือแบบครบวงจร ด้วย วทน ปี 2562 – 2563 โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 โครงการสับปะรด ภาคเหนือ เป้าที่ตั้งไว้ […]

วว.เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสา 70 อัตรา หวังบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ แก้ปัญหาว่างงาน จากสถานการณ์วิกฤติโควิด – 19

กรุงเทพฯ–16 เม.ย.–สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสาจำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บั […]

(วันที่ 16 เมษายน 2563) Zoom Cloud Meeting สำนักส่งเสริมและและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่วนบริหารงานเทคโนโลยี (สบท.สส.) ทำหน้าที่เป็น Host ในการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วย👉🏻 นำเสนอและหารือในส่วนของแบบฟอร์มการติดตามการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563👉🏻 ผลการติดตามและประเมินผลการจัดงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจาปี 2562 ของ สถาบันการศึกษา/สมาคมที […]