528 total views

อพวช. จับมือ สทป. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผ่านทางระบบ VDO CONFERENCE จัดกิจกรรมโครงการ THAILAND CANSAT & ROCKET COMPETITION 2020

(13 พ.ค. 63) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการ Thailand Cansat & Rocket Competition 2020 โดยเป็นโครงการความรับผิดช […]

วศ.อว. ประชุมหารือ กับ สวทช. เรื่องความร่วมมือจัดทำหลักสูตร CAREER FOR 21TH CENTURY E-LEARNING

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางสาวปัทมา นพรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยนางอารีย์ คชฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และทีมงานได้ประชุมทางไกลผ่ […]

วว. ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพ / มูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จ.ประจวบคีรีขันธ์ บ่มเพาะผู้ประกอบการด้วย วทน. เสริมแกร่งเศรษฐกิจ ขยายตลาดการส่งออกหลังวิกฤตโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน “ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ระบุมีขนาดกำลังการคัดบรรจุสับปะรดผลสดได้ 3 ตันต่อชั่วโมง มุ่งบ่ […]

‘มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์’ เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ (ΜTHERM FACESENSE)

          ‘ไข้สูง’ คือหนึ่งในอาการสำคัญของผู้ติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ที่ถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในแทบทุกพื้นที่ โดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ถือเป็นผู้มีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง และได้รับการสอบสวนโรคเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ เช่น ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ […]