1,687 total views

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 24 สิงหาคม ได้แก่ โครงการหมู่บ้านดอยใช้ […]

ติดตามประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทย […]

วว. ต้อนรับ “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านระบบขนส่งทางราง & นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม

 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารและนักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชม วว. ขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริการอุ […]

อพวช. เปิดหลักสูตรค่าย ONE DAY CAMP ประจำเดือน ก.ย. ใหม่ 6 ค่าย

20 สิงหาคม 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดหลักสูตรค่าย One Day Camp ในเดือนกันยายน 2563 ใหม่ 6 ค่าย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียฟนรู้นอกห้องเรียนใ […]