542 total views

พิธีเปิดในงาน Lanna Expo 2020 ซึ่งมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) เข้าร่วมพิธีเปิดในงาน Lanna Expo 2020 ซึ่งมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแส […]

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) พร้อมด้วย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ให้การต้อนรับ รศ.น […]

อว. ผนึกกระทรวงอุตฯ ดึง 11 มหาวิทยาลัย ปั้น 11 หมู่บ้านท่องเที่ยว CIV ส่งเสริมนักศึกษาพัฒนาชุมชน ตั้งเป้าสร้างงานชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่น

เมื่อวันที่16 กันยายน 2563 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุ […]

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส /ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 25 […]