2,647 total views

ลงพื้นที่โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโ […]

ลงพื้นที่โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ลงพื้นที่โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโ […]

จัดการประชุมการนำงานด้าน อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) พร้อมด้วย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดลำปาง จัดการประชุมการนำ […]

เข้าร่วมเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานหลังโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) พร้อมด้วย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรว […]