955 total views

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดพุทราแบบแฟลบ

14 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องคัดพุทราแบบแฟลบ พัฒนาโดย อาจารย์กัมปนาท ไชยเพชร หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระ […]

กปว. ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องฉีกหมูฝอยแบบกึ่งอัตโนมัติ

13 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาเครื่องฉีกหมูฝอยแบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย อ.วิรุณ โมนะตระกูล หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพ […]

กปว. ลงพื้นที่ กลุ่มทอผ้ายกลายย้อมคราม

10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ กลุ่มทอผ้ายกลายย้อมคราม ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิต รวมถึงวิเคราะห์ความเหมาะสมและควา […]

กปว. ลงพื้นที่ กลุ่มแม้บ้านเกษตรบ้านทุ่งโฮ้ง

10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่ กลุ่มแม้บ้านเกษตรบ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สำรวจความต้องการเครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ศึกษากระบวนการและกำลังการผลิต รวมถึงวิเคราะห์ความเหมาะ […]