3,299 total views

25/02/2022

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราฐานหน้ากากอนามัย เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 ตามมาตรฐาน มอก. 2424-2562 และ มอก. 2480-2562” วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. หัวข้อการบรรยายช่วงที่ 1 โดย คุณพิเช […]
23/02/2022

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2 โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)#2

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 2. เพื่อสร้างนักส่งออกสินค้ารุ่นใหม่ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกินปี 2559) 2. รวมทีมให้ได้สมาชิกทีมละ 3 คน ที […]
23/02/2022

ขยายเวลารับสมัครโครงการนักธุรกิจท้องถิ่น (์Local Business Startups : LBS)#2

วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ 2. เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ 1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือผู้ที่สำเร […]
22/02/2022

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก”

 5,067 total views